Ofre for menneskehandel fikk tilbakebetalt inntekter fra prostituasjon – Advokat Oslo og Drammen

Vår advokat Thomas Benestad, sammen med Advokat Silje Stenvaag og Advokat Brit Kjelleberg, bistod flere ofre for menneskehandel i Høyesterett.

Tre kvinner fra Bulgaria var blitt utnyttet til prostitusjon i Norge. For to av dem gikk forholdet over ca. ett år og utbyttet var 1 million kroner. Disse handlingene hadde skjedd som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, jf. straffeloven (1902) § 60.

Høyesterett fastsatte straffen til fem år og seks måneder for hovedmannen og fire år for en medvirker, som i tillegg hadde utnyttet en annen kvinne til prostitusjon.

Saken reiste spørsmål om de fornærmede hadde krav på tilbakebetaling av inntektene de hadde hatt fra prostitusjonen, og som urettmessig var fratatt dem. Høyesterett kom til at mottakerne pliktet å restituere pengene til de fornærmede, og at medvirkeren var erstatningsansvarlig for de samme beløpene.

De fornærmede ble videre tilkjent oppreisning.

Dommen har særlig betydning for spørsmålet om restitusjon og erstatningsansvar for inntekter vunnet ved menneskehandel. Dommen har uttalelser om forholdet til «reproberte» rettsforhold og rettslig vern for kravene som saken gjaldt. Høyesterett tar i dommen ikke stilling til det generelle spørsmålet om erstatningsrettslig vern for prostitusjonsinntekter.

Vi er stolte av den innsats til vår advokat Thomas Benestad la ned i saken, og det gode resultatet som ble oppnådd for hans klienter.

Du kan lese dommen i sin helhet her.