Yrkessykdom fra arbeid og arbeidsmiljø

Her er noen eksempler på sykdommer som kan være godkjent som yrkesskade og gi erstatning.. Listen over yrkessykdom er ikke uttømmende.

 1. Hørselsskader – Hørselsskader som skyldes larm fra maskiner eller verktøy, for eksempel for personer som jobber i fabrikker, på byggeplasser eller i musikkbransjen. Tinnitus er en vanlig hørselsskade forårsaket av høy og/eller langvarig belastning med støy.
 2. Ryggproblemer kan være forårsaket av tung løfting eller annen fysisk belastning på jobben, spesielt for personer som jobber i manuelt arbeid eller i helsevesenet. Uventede løft kan medføre yrkessykdom i form av ryggskader.
 3. Allergiske eller idiosynkratiske hud- eller lungesykdommer. Allergi kan være forårsaket av eksponering for farlige stoffer som gasser, kjemikalier og partikler på jobben, for eksempel for personer som jobber i industri- eller landbrukssektoren. Nerveskader forårsaket av ulike eksponeringer kan også godkjennes som yrkessykdom.
 4. Psykiske lidelser som depresjon, angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan være forårsaket av stressende eller traumatiske hendelser på jobben, for eksempel for personer som jobber i militæret, politiet eller som førstehjelpsarbeidere.
 5. Hudsykdommer som eksem og dermatitt kan være forårsaket av eksponering for farlige stoffer på jobben, for eksempel for personer som jobber i helsevesenet eller i industrien. Frisører og helsearbeidere kan være eksponert for stoffer som gir hudsykdommer.
 6. Enkelte kreftformer kan være forårsaket av eksponering for farlige stoffer på jobben over en lengre periode, for eksempel asbest eller kjemikalier.
 7. Sykdommer i armene: Arthrose, periarthrose, epicondylose, synoviose i slimpose eller seneskjede og Raynaulds traumatiske vasospastiske sykdom, når vedkommende sykdom er fremkalt av vibrasjoner overført fra pressluftverktøy, bankehammere o.l.
 8. Sykdommer som skyldes smitte under arbeid i laboratorium, i sykehus og andre institusjoner.
 9. Sykdommer etter vaksinasjon som er arbeidsrelatert.

Lov om yrkesskadeforsikring

 • Formålet med loven er å gi arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende rett til økonomisk erstatning og rehabilitering etter yrkesskade eller yrkessykdom.
 • Arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Selvstendig næringsdrivende kan frivillig tegne forsikring.
 • Yrkesskade defineres som en skade som har oppstått i forbindelse med arbeidet eller som skyldes arbeidsforholdene.
 • Yrkessykdom defineres som en sykdom som er forårsaket av påvirkning fra arbeidsmiljøet.
 • Arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende som har blitt påført yrkesskade eller yrkessykdom har rett til å motta erstatning for økonomisk tap og utgifter i forbindelse med rehabilitering og behandling.
 • Erstatningen skal dekke tap av inntekt, fremtidige inntektsmuligheter, utgifter til medisinsk behandling, fysioterapi og andre rehabiliteringskostnader, samt erstatning for varig medisinsk invaliditet og død.
 • Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) administrerer ordningen med yrkesskadeforsikring i Norge.
 • Arbeidsgivere og forsikringsselskaper har plikt til å melde fra om yrkesskader og yrkessykdommer til YFF.
 • YFF har ansvar for å behandle søknader om erstatning og fastsette størrelsen på erstatningen.

Her kan du lese mer om yrkessykdom: