Arbeidsrett

Velkommen til vår hjemmeside om arbeidsrett. Vi forstår hvor tøft det kan være å håndtere en sak om oppsigelse eller avskjed. Som eksperter på arbeidsrett ønsker vi å hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og finne en løsning som er til det beste for deg.

Vi vil jobbe tett med deg for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt og at du får den hjelpen du trenger for å komme deg videre.

I saker om oppsigelse og avskjed er det viktig at arbeidsgiver følger alle formelle krav og har en grundig saksbehandling. Dette kan hindre arbeidskonflikter og sikre at de ansatte får de rettigheter de har krav på.

Ta kontakt med oss i dag for å avtale en konsultasjon. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg med å løse situasjonen din på en effektiv og profesjonell måte. Vi tilbyr en innledende uformell og gratis samtale om saken.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Fagansvarlig for arbeidsrett

Vårt team for arbeidsrett ledes av advokat/partner Vidar Storvik. Teamet består av advokater som er spesialister på arbeidsrett. Storvik har jobbet med arbeidsrett gjennom mange år og har ført mange saker for domstolene. Han har det faglige ansvaret for intern opplæring, foredrag og faglig oppdatering. Kontakter du oss i en sak om arbeidsrett vil du få bistand fra en avdokat i hans team.

Spørsmål om oppsigelse og avskjed

 • Er oppsigelsen saklig og gyldig? Vi kan gå gjennom hele prosessen og se om alle formelle krav er oppfylt. Dersom det er formfeil er utgangspunktet at oppsigelsen er ugyldig.
 • Sluttpakker, forhandlinger og rådgiving. Noen ganger er beste løsning å få en avslutning, da må vi sikre en sluttpakke som er best mulig.
 • Hvordan skal strategien være i drøftelsesmøte og i forhandlinger? Her kan vi hjelpe med å forberede saken og sette opp mål for forhandlingene.
 • Krav om å stå i stillingen til saken er avgjort? Er du uenig i oppsigelsen kan du normalt kreve å fortsette arbeidsforholdet inntil saken er avgjort av domstolene.
 • Hvor mye skal det kreves i erstatning og oppreisning? Dette må vurderes konkret. Det er ikke uvanlig at erstatningen dreiser seg om opptil to årslønner.
 • Foreligger krenkelse av oppsigelsesvern ved sykdom, svangerskap mv.? Arbeidsmiljøloven har et strekt vern for de som er syke eller i svangerskap.
 • Kan det kreves erstatning for tort og svie? I saker om oppsigelse og avskjed utmåles erstatningen etter en helhetsvurdering og det tas ikke bare hensyn til det økonomiske tapet.
 • Hva skjer dersom arbeidsgiver går konkurs? Ved konkurs er lønn og feriepenger sikret innenfor visse rammer.
 • Kan det mottas skattefritt vederlag? Oppreisning for tort og svier innenfor visse vilkår og rammer skattefrie.
 • Har jeg krav på sykepenger eller ytelser fra NAV? Sier du opp jobben selv vil du en periode ikke få støtte fra NAV.

Fri rettshjelp og gratis advokat?

Det gis fri rettshjelp i saker for arbeidstagere etter Lov om fri rettshjelp. Det er behovsprøving for få rettshjelp i saker om oppsigelse og avskjed. Dersom lønnsutbetaling har uteblitt kan det også likestilles med saker om oppsigelse og gir fri rettshjelp. Sjekk ut om du har krav på fri rettshjelp på Rettshjelpskalkulator.no

Advokatutgifter vil i en oppsigelsessak for arbeidstaker bli fremmet som et erstatningskrav mot arbeidsgiver og ofte vil dette bli dekket dersom partene kommer frem til en minnelig ordning. Ta kontakt med oss, så undersøker vi mulighetene for å få advokatutgifter dekket og for å få en vurdering av risikoen i saken.

Hos advokatfirmaet Salomon Johansen AS får du alltid tilbud om en uforpliktende og gratis samtale eller konsultasjon for å vurdere om det er en sak å gå videre med.

Vanlige temaer om oppsigelse og avskjed

Saker om oppsigelse og avskjed følges opp i ulike faser. Her er en oversikt som viser de vanligste tema i en oppsigelsessak.

 1. Drøftelse med arbeidsgiver: Før det fattes beslutning om oppsigelse skal spørsmålet drøftes med arbeidstager og tillitsvalgte. Drøftelsen skal omfatte grunnlaget for oppsigelsen og eventuelt spørsmål om utvelgelsen mellom flere ansatte. Bistand fra advokat kan være nyttig for å sikre at alle relevante forhold kommer frem og for å bistå til å få i stand en minnelig løsning. Å få bistand fra advokat kan gi en bedre balanse mellom arbeidsgiver og den ansatte.
 2. Oppsigelsens innhold: En oppsigelse skal være skriftlige og loven krever at den inneholde opplysninger om a) at arbeidstaker har rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, b) retten til å fortsette i stillingen og c) opplysninger om frister for å kreve forhandlinger, reise søksmål, fortsette i stillingen. Virkningen av at arbeidsgiver ikke overholder formkravene er at oppsigelsen som hovedregel blir ugyldig.
 3. Oppsigelsens begrunnelse: En arbeidstager som mottar en oppsigelse kan kreve å få opplysningene skriftlig.
 4. Forhandlinger om oppsigelsen: Arbeidstaker som mener at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig kan kreve forhandlinger med arbeidsgiveren. Arbeidsgiver kan kreve forhandlingsmøte dersom det tas ut søksmål eller det varsles om søksmål.
 5. Krav om å fortsette i stillingen: Som hovedregel kan en ansatt kreve å fortsette i stillingen så lenge arbeidstvisten pågår.
 6. Erstatning for økonomiske tap: Dersom oppsigelsen er ugyldig eller urettmessig kan det kreves erstatning. Dette gjelder også dersom oppsigelsen er mangelfull, f.eks. at formkravene eller opplysningsplikten ikke er overholdt. Erstatningen skal utmåles til det som er rimelig, hensyntatt økonomiske tap og partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Det er en sammensatt vurdering av erstatningen hvor også personlige belastninger kan hensyntas. 
 7. Domstolsbehandling: Dersom saken ikke løser seg gjennom forhandlinger må den ansatte ta stilling til om saken skal følges opp i domstolene. I saker om oppsigelse kan domstolene prøve om vilkårene for oppsigelse er oppfylt og utmåle erstatning. Vi hjelper deg med å ta ut søksmål.

Informasjon om oppsigelse og avskjed

Arbeidsmiljøloven Lovdata

Få hjelp av våre dyktige advokater

Send oss en melding så vil en av våre advokater ta kontakt med deg i saken om arbeidsrett.

Ta kontakt for en samtale med advokat, det vil ikke påløpe kostnader for det avtales. Vi undersøker også om det er Fri rettshjelp.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)