Autorisasjon av helsepersonell

Tilbakekall av autorisasjon kan skje på grunn av adferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen som helsepersonell. Det kan være flere ulike årsaker til dette, for eksempel tyveri (oftest av legemidler), brudd på narkotikalovgivningen, vold, seksuell utnyttelse av pasient og annen grenseoverskridende atferd.

Adferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen omhandler også forhold utenfor yrkesutøvelsen som helsepersonell. Helsemyndighetene skal imidlertid kun gripe inn ved svært alvorlige forhold, dvs. straffbare handlinger. Begrunnelsen for at handlinger begått på fritiden også kan føre til at man mister autorisasjonen er at denne adferden kan indikere at man også er uegnet til å utøve sitt yrke. Tilliten til helsevesenet kan videre bli svekket i betydelig grad dersom man får fortsette i sitt yrke som helsepersonell til tross for den utviste adferden.

Det er svært alvorlig når man står i fare for å miste sin autorisasjon som helsepersonell, og kan miste muligheten til å utøve sitt yrke. Dette er således mer inngripende enn en oppsigelse av et arbeidsforhold idet man får et varig og landsomfattende yrkesforbud. Vi kan bistå deg dersom du har mottatt varsel om tilbakekall av autorisasjonen din fra Helsedirektoratet, du ønsker å klage på et vedtak eller du ønsker å søke om å få tilbake din autorisasjon. Det er helt avgjørende at du får frem all relevant og nødvendig dokumentasjon.

Vi vil hjelpe deg med å klage på vedtak om autorisasjon, og kan skrive til/delta på møter med Helsedirektoratet. Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis samtal

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Vanlige årsaker til avslag eller tilbakekall av autorisasjon

 1. Manglende dokumentasjon: Mange avslag skyldes manglende dokumentasjon eller utilstrekkelig dokumentasjon av kvalifikasjoner eller erfaring. Dette kan inkludere dokumentasjon av utdanning, arbeidserfaring og sertifiseringer.
 2. Faglige eller etiske brudd: Avslag eller tilbakekall av autorisasjon kan også skyldes faglige eller etiske brudd, for eksempel alvorlige disiplinære handlinger eller alvorlige feil eller mangler i behandlingen av pasienter.
 3. Manglende språkferdigheter: Helsepersonell som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter kan også få avslag på autorisasjon.
 4. Utilstrekkelig opplæring: Helsepersonell som ikke har fullført tilstrekkelig opplæring i henhold til kravene kan også få avslag på autorisasjon.

Det er viktig å merke seg at årsakene til avslag på autorisasjon kan variere avhengig av den enkelte saken og kravene til autorisasjonsmyndigheten.

Klage i autorisasjonssak – helseklage

 1. Det er tilnærmet samme fremgangsmåte for tilbakekall av autorisasjon og avslag på søknad om autorisasjon. I begge tilfeller må det klages på vedtaket.
 2. Klage: Dette gjøres ved å sende inn en skriftlig klage til den aktuelle autorisasjonsmyndigheten. På Helse Norge sine hjemmesider er det en oversikt som viser hvor klage skal sendes: Klikk her
 3. Autorisasjonsmyndigheten vil vurdere klagen og eventuelt innhente ytterligere informasjon eller dokumentasjon som kan være relevant for saken. Resultatet av kan da være en omgjøring eller at den sendes videre til klageinstansen.
 4. Autorisasjonsmyndigheten vil foreta en helhetlig vurdering av klagen og all relevant informasjon, og deretter ta en beslutning om å opprettholde eller endre den opprinnelige avgjørelsen.
 5. Hvis klageren ikke er fornøyd med beslutningen fra autorisasjonsmyndigheten, kan vedkommende bringe saken videre til en klagenemnd. Dette må normalt gjøres innen en bestemt frist.
 6. Klagenemnda vil vurdere saken på nytt og kan velge å endre autorisasjonsmyndighetens beslutning eller opprettholde den.
 7. Endelig vedtak i klagesaken vil være klagenemndas beslutning, og denne vil normalt være endelig. Det er mulig å angripe et vedtak ved å bringe vedtaket inn for domstolene for prøving.

Relevante artikler

Få hjelp av våre advokater

Send oss en melding så vil en av våre advokater ta kontakt med deg i saken om arbeidsrett.

Ta kontakt for en samtale med advokat, det vil ikke påløpe kostnader for det avtales. Vi undersøker også om det er Fri rettshjelp.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Kontaktpersoner

No member found