NAV og trygderett

Vi innhenter dokumentene fra NAV og bistår med å skrive klage til Nav klage og anke, og anke til Trygderetten og eventuelt videre til lagmannsretten.

Her er noen av områdene vi arbeider med:

  • Uførepensjon
  • Yrkesskade
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Sykepenger
  • Etterlattepensjon
  • Utdanningsstønad
  • Grunn- og hjelpestønad
  • Dagpenger ved arbeidsløshet


Send en henvendelse på vårt kontaktskjema, så vil vi raskt ta kontakt for en samtale om saken. Vi gir inntil en halv time gratis samtale med advokat i alle trygdesaker.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Uføretrygd med rettigheter som ung ufør

Dersom du er født ufør eller blitt ufør i ung alder, kan du ha krav på en høyere minstesats enn andre som tilkjennes uføretrygd.

Retten til ung ufør-fordelen avhenger av at det er klart dokumentert at uførheten har inntrådt før fylte 26 år på grunn av alvorlige og varige medisinske forhold. Dette innebærer en skjerpelse av det medisinske vilkåret i forhold til det som gjelder for innvilgelse av ordinær uføretrygd.

Vårt kontor har mottatt flere henvendelser fra klienter som har fått innvilget uføretrygd uten ung ufør-fordelen. Vår erfaring er at NAV operere med svært streng praksis når det kommer til innvilgelse av denne fordelen. Situasjonen er ofte at NAV er enig i at uføretidspunktet settes til før fylte 26 år, men at skaden/sykdommen ikke er alvorlig nok eller ikke godt nok dokumentert.

Våre advokater har vunnet frem i flere klagesaker om manglende innvilgelse av ung ufør- fordelen. Bistanden knytter seg som regel til innhenting av medisinsk dokumentasjon som kaster lys over helsesituasjonen og funksjonsevnen i tiden før fylte 26 år. Videre bruker vi de medisinske opplysningene og eventuelt andre innhentede dokumenter for og bedre belyse på hvilken måte skaden/sykdommen har påvirket funksjonsevnen, herunder funksjonsnedsettelsens art, omfang og utvikling i arbeidslivet og dagliglivet frem til fylte 26 år.

Etter nødvendig dokumentasjon er innhentet og etter dialog med deg som klient, vil vi skrive et utkast til en klage som sendes til deg for godkjenning. Videre vil vi alltid holde deg løpende orientert om sakens utvikling.

Dersom du har fått innvilget uføretrygd, men mener at vedtaket er feil da du ikke er innvilget ung ufør-fordelen, kan det lønne seg å kontakte en av våre advokater. Da det som regel er klagefrister som løper, anbefaler vi at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig.

Fri rettshjelp?

Å klage på vedtak fattet av NAV vil ofte kunne gi rett til fri rettshjelp. Våre advokater vil alltid undersøke dette før oppdrag inngås. En liten egenandel på NOK 1040,- (per 2019) kan likevel tilkomme. Dersom du ikke har rett på fri rettshjelp, vil vi kunne tilby konkurransedyktige priser. Videre er det slik at dersom et vedtak påklages, og vedtaket gjøres om til gunst for klageren, vil man kunne søke NAV om dekning av rimelige og nødvendige advokatutgifter i forbindelse klagesaken.

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!
Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no