Reklamere på håndtverkertjenester

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår partene i alle saker som gjelder feil og mangler ved håndverkertjenester.

 • Krav om prisavslag og erstatning
 • Krav om utbedring av mangel
 • Tilbakeholdelse av vederlag
 • Tvist om pris, fastpris mv
 • Erstatning ved forsinket levering og ferdigstillelse
 • Kansellering (heving) på grunn av mangel eller forsinkelser
 • Forhandlinger med motparten
 • Bistand i rettssaker

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vil vi raskt ta kontakt for en samtale om saken.

Vi gir inntil en halv time gratis telefonsamtale med advokat i alle saker som gjelder håndverkertjenester.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Lov om håndverkertjenester omfatter alle typer reparasjoner- vedlikeholds- og installasjonsarbeider. Privatpersoner er beskyttet er beskyttet som forbruker, og loven kan på mange områder ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.

Av størst økonomisk betydning er tjenester som gjelder arbeid på fast eiendom i form av ombygging av boliger og fritidshus, men det er mange andre viktige tjenesteområder som også omfattes av annen lovgivning:

 • arbeid på fast eiendom, og ombygging av boliger og fritidshus
 • reparasjons-, vedlikeholds- og installasjonsarbeid
 • arbeid på ting, biler og båter
 • graving og grunnarbeider
 • behandling av person og dyr
 • begravelsesbyråtjenester
 • undervisning, rådgivning
 • bank- og finansieringstjenester
 • forsikring
 • transport av person og gods
 • reisekontrakter (selskapsreiser o.l)
 • hotell- og restauranttjenester
 • offentlige tjenester som levering av vann, strøm og telefon, renovasjon osv.

Forhandlingsløsninger

Erfaringsvis løses mange saker etter håndverkerloven gjennom forhandlinger og det kan i enkeltsaker være viktig å finne praktisk gode løsninger. Det er ofte skjønnsmessige vurderinger knyttet til slike saker og noen ganger uklart avtalegrunnlag. Det vil også i mange tilfelle være en betydelig økonomisk risiko, personlige belastninger og det kan gå mye tid dersom saken ender i retten. Vi vil derfor alltid undersøke om det er mulig å komme frem til en fornuftig løsning gjennom forhandlinger.

Reklamasjon og undersøkelse

Etter norsk rett må det reklameres innen to til tre måneder etter at mangelen er oppdaget, ellers kan kravet gå tapt. Vårt råd er derfor at det sendes en nøytral reklamasjon til tjenesteleverandøren straks det oppdages en mangel.

Det er også å anbefale at det gjøres en grundig undersøkelse av arbeidet straks tjenesten er utført. Dersom det går lang tid fra overtagelsen kan det oppstå bevisproblemer i forhold til om mangelen har oppstått før eller etter overtagelsen og i forhold til hva som er avtalt og akseptert.

Fast pris, timepris og gjengs pris

Tjenesten skal svare til det som er avtalt og holde en alminnelig god standard, og normalt være i samsvar med offentligrettslige krav og god byggeskikk. Det vil ofte foreligge en mangel dersom arbeidet fraviker bransjenormen eller anbefalinger i detaljblad i byggforskserien, SINTEF.

Vi har i vår praksis håndtert en rekke ulike saker knyttet til kjøp og salg av bolig bl.a.

 • Konstruksjonsfeil
 • Kondens og lekkasjeproblematikk
 • Skjønnhetsfeil, skjevheter og avvik
 • Avvik fra sikkerhetskrav, rekkverk, trapper mv
 • Avvik fra forskrifter og Våtromsnormen
 • Arbeid utført av ufaglærte
 • Forsinkelser og krav på erstatning

Takstmann/bygningsingeniør

Ofte vil det være behov for å få en spesialist til å vurdere om det foreligger en mangel eller å for å vurdere hva utbedringen vil koste, f.eks. en bygningsingeniør eller takstmann.

Det er viktig å velge riktig spesialist og ofte vil det spare oss for mye unødvendig arbeid og usikkerhet. Vi gir også råd og veiledning om mandat og valg av takstmann.

Dersom det har oppstått tvist i saken vil innboforsikringen dekke utgifter til sakkyndig i de fleste sakene.

Pris for advokatbistand

I opp til 90% av sakene våre dekkes egne advokatutgifter og utgifter til sakkyndig bistand gjennom innbo- eller boligforsikringen. Dersom utgiftene ikke dekkes av forsikring vil klienten måtte betale for bistand, men kravet vil fremmes som et erstatningskrav overfor den andre part. Ta kontakt med en av våre advokater så undersøker vi om du får dekket dine advokatutgiftene, og gir eventuelt et tilbud på pris.

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/

Få hjelp av våre advokater som er spesialist på håndverkersaker

Send oss en henvendelse med beskrivelse av hvilken håndverkertjeneste det gjelder, så kontakter en av våre advokater deg for en samtale.

NB: Det er viktig å reklamere på feil og mangler så raskt som mulig.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!
Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no