Jordskifte – Grenser og rettigheter

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle saker som gjelder jordskifte:

 • Bytte av grunn og retter, avskiping og omskiping i sak om jordskifte.
 • Etablering og oppløsning av sameie
 • Endring og opphør av bruksretter og bruksordninger
 • Etablering av veilag i jordskifteretten
 • Etablering av sameie mellom eiendommer
 • Fastsettelse av bruksordninger i sameier og eierseksjonssameier.
 • Regulering av sambruk
 • Avklaring av rettigheter, servitutter og eiendomsrett – jordskiftesak
 • Fastsettelse av eiendomsgrenser
 • Behandling av skjønnssaker etter vegloven og andre særlover
 • Forhandlinger om minnelige ordninger
 • Prosessfullmektig ved behandling i jordskifteretten

Ta gjerne kontakt med oss angående disse saksområdene

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Fremgangsmåten for jordskiftesak

Fremgangsmåten for å fremme en sak i jordskifteretten vil variere avhengig av den konkrete saken. Men generelt sett kan du følge disse trinnene:

 1. Identifiser hva saken din handler om og om den hører hjemme i jordskifteretten. Jordskifteretten håndterer saker som gjelder arealoverføringer, eiendomsgrenser, rettigheter til adkomst og andre servitutter.
 2. Finn ut hvilken jordskifterett som er ansvarlig for området der eiendommen din ligger.
 3. I begjæringen om jordskifte beskrives saken din så klart og presist som mulig. Søknaden må inneholde alle relevante detaljer om saken og dokumentasjon som støtter kravet ditt.
 4. Send inn søknaden til jordskifteretten, sammen med eventuelle vedlegg.
 5. Vær forberedt på å delta i en rettslig prosess, inkludert høring og vitneforklaringer om nødvendig.

Det kan være lurt å kontakte en erfaren advokat som spesialiserer seg på jordskiftesaker for å hjelpe deg med prosessen og gi deg råd og veiledning underveis.

Grensegang – sak for jordskifteretten

 1. Initiering av saken: En sak om grensegang kan bli startet av en eller begge partene som er uenige om plasseringen av eiendomsgrenser. Saken kan også bli initiert av jordskifteretten selv hvis de mener at det er behov for å justere grensene for å oppnå en bedre eiendomsstruktur.
 2. I jordskiftesaker kan det være en nødvendig å innhente historisk dokumenter fra grunnboken og statsarkivet for å få opplysninger om eiendommens historisk forhold. Slike opplysninger viser gang på gang å kunne ha stor betydning for resultatet av saken, f.eks. kart, skjøter og andre eiendomsdokumenter.
 3. Befaring: Jordskifteretten vil normalt gjennomføre en befaring på stedet der grensestriden foregår for å få en bedre forståelse av situasjonen.
 4. Mekling og forhandlinger: Jordskifteretten vil normalt forsøke å mekle mellom partene for å finne en løsning som begge parter kan akseptere. Hvis dette ikke er mulig vil jordskifteretten innkalle partene til forhandlinger for å prøve å løse konflikten.
 5. Avgjørelse: Hvis partene ikke kan komme til enighet vil jordskifteretten fatte en avgjørelse i saken. Avgjørelsen kan bli anket til lagmannsretten hvis en av partene er uenig i avgjørelsen.

Det er viktig å merke seg at prosessen kan variere avhengig av den spesifikke saken og omstendighetene rundt den.

Omfanget av servitutter og rettigheter – jordskifteretten

Jordskifteretten kan bestemme innholdet og omfanget av ulike rettigheter og servitutter knyttet til eiendommer i en jordskiftesak. Dette kan inkludere følgende:

 1. Bruksrettigheter: Jordskifteretten kan bestemme hvem som har rett til å bruke en bestemt del av eiendommen, og hvordan denne bruken skal utøves.
 2. Adkomstrettigheter: Jordskifteretten kan fastsette hvem som har rett til å bruke en vei eller annen adkomst til eiendommen, og på hvilke vilkår denne retten skal utøves.
 3. Grensejustering: Jordskifteretten kan justere grensene mellom eiendommer, for eksempel ved å overføre deler av en eiendom til en annen.
 4. Tinglysning av servitutter: Jordskifteretten kan tinglyse ulike typer servitutter på eiendommen, for eksempel rettigheter til å bruke fellesarealer eller andre begrensninger i eiendomsrettighetene.
 5. Utbedring av eiendommer: Jordskifteretten kan pålegge eiendomseiere å utbedre eiendommene sine, for eksempel ved å bygge nye veier eller rense opp i vann- og avløpssystemer.

Det er viktig å merke seg at jordskifteretten kun kan bestemme slike rettigheter og servitutter innenfor rammen av gjeldende lovverk og regler.

Lenker til andre sider

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/

Få hjelp av våre dyktige advokater

Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale i sak om jordskifterett, så finner vi ut om vi kan hjelpe deg videre.

Vi hjelper deg også med å undersøker også om juridisk bistand kan dekkes av rettshjelpsforsikring. Vi ser frem til å høre fra deg.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)