Erstatning for yrkesskade og yrkessykdom

De som skades i arbeid etter arbeidsskade eller yrkessykdom, kan ha rett på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap, eventuelt fra Yrkesskadeforsikringsforeningen dersom arbeidsgiver ikke har forsikring.

Aktuelle krav ved yrkesskader/-sykdom kan være erstatning for påførte/fremtidige utgifter, påført/fremtidig inntektstap, menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse), eller forsørgertapserstatning etter dødsfall. Videre kan slike skader gi rett til utvidet utgiftsdekning og menerstatning fra NAV/HELFO. Advokaten vil utrede alle aktuelle erstatningskrav og bistår med å fremme, forhandle og eventuelt fremme saken for domstolene.

Ta gjerne kontakt dersom du trenger hjelp av advokat i saker om yrkesskadesak/yrkessykdomssak. På grunn av foreldelses- og meldefrister er det en fordel om du tar kontakt så raskt som mulig. Husk å ta vare på dokumentasjon for ulykken (eller for eksponeringen ved yrkessykdom), skader og tap.

Vi gir gratis førstegangsvurdering og i nesten alle sakene betaler klienten ikke ut over det som dekkes av forsikringsselskapet eller av erstatningsutbetaling som oppnås. Forsikringsselskapene dekker normalt utgifter til juridisk bistand på linje med andre utgifter våre klienter har. Ring oss gjerne for en gratis og uforpliktende samtale.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/