Barnevern advokat

Våre advokater kan bistå i alle saker etter barnevernloven.

Du har krav på gratis advokat i alle tvangssaker etter barnevernloven. Send en henvendelse så får du bistand av advokat som er spesialist på barnevernssaker.

I en undersøkelsessak vil har du ikke automatisk rett til fri rettshjelp, men du kan søke barnevernet om å få dekket advokatbistand som hjelpetiltak. Det kan være lurt å ha en advokat som rådgiver så tidlig som mulig for å delte i møter med barnevernet, foreslå hjelpetiltak og finne løsninger til barnets beste.

DI akuttvedtak og vedtak om omsorgsovertagelse, tilbakeføring av omsorgen eller saker for å fastsettelse av samvær, gis det gratis advokatbistand. Vi bistår i saker som går for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Trenger du advokat, så ta kontakt med oss på telefon eller send en melding, så tar vi kontakt for å avtale et møte på telefon eller et uforpliktende møte.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Hva er en bekymringsmelding

Barnevernet mottar bekymringsmeldinger fra offentlige eller private. Det kan f.eks. være barnehagen eller en nabo som har blitt bekymret av ulike grunner. Barnevernet plikter da å undersøke om det er mangler med omsorgen. Ofte vil situasjonen avklares og undersøkelsessaken henlegges. Barnevernet vil da normalt starte saken med å kontakte foreldrene og innhente opplysninger om situasjonene. Advokaten kan gi foreldrene råd om hvilke opplysninger som kan innhentes, men ofte er det ikke behov for advokatbistand å dette stadiet.

Akuttvedtak

Dersom det fattes akuttvedtak har foreldrene og omsorgspersonen krav på gratis advokatbistand. Et akuttvedtak vil ofte innebære at barnet flyttes midlertidig til et beredskapshjem og er et alvorlig inngrep. Et akuttvedtak kan påklages til Fylkesnemnda. Advokaten kan bidra i klagesaken og føre saken i nemnda.

Omsorgsovertagelse

En omsorgsovertagelse etter barnevernloven er et alvorlig tvangsinngrep, og krever ekspertise fra advokaten som skal føre saken. En sak om omsorgsovertagelse vil gå for Fylkesnemnda med barnevenn som motpart. Det er viktig å forberede saken godt og få lagt frem alle bevis som kan støtte foreldrenes oppfatning om saken.

Gangen i en barnevernssak

Gangen i en barnevernsak vil variere avhengig av situasjonen og problemstillingene som er involvert. Generelt sett kan en barnevernsak bestå av følgende trinn:

 1. Melding: Barneverntjenesten mottar en melding om bekymring for et barns omsorgssituasjon. Meldingen kan komme fra foreldre, skole, helsepersonell, naboer eller andre.
 2. Vurdering: Barneverntjenesten gjør en vurdering av bekymringsmeldingen for å avgjøre om det er grunnlag for å starte en undersøkelse.
 3. Undersøkelse: Dersom barneverntjenesten finner grunnlag for bekymring, vil de starte en undersøkelse av barnets omsorgssituasjon. Dette kan inkludere intervjuer med foreldre, barnet og andre involverte parter, og observasjon av barnet i hjemmemiljøet.
 4. Beslutning: Basert på undersøkelsen, vil barneverntjenesten avgjøre om det er behov for tiltak for å sikre barnets omsorgssituasjon. Dette kan inkludere at barnet blir plassert utenfor hjemmet, eller at det blir satt inn andre tiltak som støtte til familien.
 5. Gjennomføring: Dersom det blir besluttet at det skal settes inn tiltak, vil barneverntjenesten sørge for å gjennomføre disse og følge opp situasjonen for barnet og familien.
 6. Evaluering: Barneverntjenesten vil kontinuerlig evaluere tiltakene og situasjonen for barnet og familien, og gjøre eventuelle endringer dersom det er nødvendig.

Det er viktig å merke seg at hvert trinn i en barnevernsak kan være komplekst og at det kan ta tid å finne den beste løsningen for barnet og familien.

Hjelpetiltak

Det finnes ulike typer hjelpetiltak som barnevernet kan tilby avhengig av den enkelte families behov og situasjon. Her er noen vanlige hjelpetiltak som barnevernet kan tilby:

 1. Familievern: Familievern kan være en mulighet hvis foreldre har problemer med å kommunisere og samarbeide om barna eller trenger hjelp til å løse konflikter og utfordringer.
 2. Støttekontakt: En støttekontakt kan være en person som gir barnet støtte og veiledning i daglige aktiviteter og fritidsaktiviteter.
 3. Besøkshjem: Hvis barnet trenger midlertidig eller langvarig omsorg utenfor hjemmet, kan besøkshjem være et alternativ.
 4. Familiesenter: Foreldre og barne flytter inn på familiesenter og får råd og veiledning der.
 5. Barnevernvakt: Barnevernvakten er en akutt hjelpetjeneste for barn og ungdom som har behov for øyeblikkelig hjelp på kveldstid, natt eller helger.
 6. Tiltak i hjemmet: Barnevernet kan gi hjelp til foreldre for å styrke foreldreferdigheter og forbedre omsorgssituasjonen i hjemmet.
 7. Oppfølging etter flytting: Hvis et barn eller ungdom flytter fra et fosterhjem tilbake til hjemmet eller til en annen omsorgsperson, kan barnevernet tilby oppfølging for å sikre en best mulig overgang.

Kontakt oss for en uforpliktende konsultasjon, telefonsamtale eller møte om saken din. Send gjerne en melding så tar vi kontakt.

Relevante artikler

Få hjelp av våre dyktige advokater

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre barnerettsadvokater.

Vi tilbyr en samtale med advokat om saken uten kostander.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)