Fri rettshjelp – Advokatbistand betalt av det offentlige

Send inn skjema så undersøker vi om du har krav på fri rettshjelp, se nedenfor hvilke saker som gi kan fri rettshjelp og gratis advokatbistand.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig, oppsigelse i arbeidsforhold og søknad om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Hvis du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

I en del saker er det ikke inntektsgrenser. Det gis fir rettshjelp uansett inntekt og formue. Dette gjelder f.eks. saker om tvang, grove voldssaker og overgrep, erstatningssak mot gjerningsperson, barnevernssak, tvangsinnleggelse. Send en melding og la oss undersøke om du har krav på fri rettshjelp.

I en del saker har du krav på fri rettshjelp uten at det gjelder noen inntekts- og formuesgrense.
Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 350 000,– for enslige og kr 540 000,– for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 150 000,–. Boligformue telles ikke med.

Egenandel

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2023 er kr 1140,-). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene, begrenset oppad til 8 ganger den offentlige salærsatsen (det vil si kr 9120,-). Det er advokaten som krever inn egenandelen.

Relevante artikler

Få hjelp av våre dyktige advokater

Send oss en melding så vil en av våre advokater ta kontakt med deg i saken om arbeidsrett.

Ta kontakt for en samtale med advokat, det vil ikke påløpe kostnader for det avtales. Vi undersøker også om det er Fri rettshjelp.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)