Bistandsadvokat

De som har vært utsatt for en straffbar handling og etterlatte kan ha krav på gratis advokathjelp.

Vi har lang erfaring med bistand, og hjelper deg gjerne med din sak. Ta kontakt på skjemaet under for en uforpliktende samtale.

Voldtekt omfatter tilfeller der det er brukt vold eller tvang, men også hjelpesløshetstilstander der offeret ikke var i stand til å gjøre motstand. Både samleie og annen seksuell omgang faller inn under begrepet. Forsøk på voldtekt er også straffbart. Dersom du er usikker på om du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep, vil bistandsadvokaten kunne gi deg veiledning.

I saker som gjelder seksuelle overgrep på barn må det ikke bevises at det er brukt vold eller tvang, da barn ikke har samtykkekompetanse. Det samme gjelder der overgriper har misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Dersom du har vært utsatt for seksuelle overgrep, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud eller søke om voldsalarm på vegne av fornærmede.

Etter fornærmedes ønske kan bistandsadvokaten utarbeide og fremme krav om erstatning i saken.

Dersom du har vært utsatt for seksuelle overgrep, familievold, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller ønsker besøksforbud i eget hjem, har du rett til gratis møte hos advokat.

Bistandsadvokaten vil gi deg informasjon om saksgangen i en straffesak samt gi deg veiledning dersom du vurderer å politianmelde forholdet. Advokaten har taushetsplikt, og et møte hos advokat medfører ingen forpliktelse til å gå videre med saken.

Dersom du velger å politianmelde forholdet, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å ta kontakt med politiet og bli med ved anmeldelsen av forholdet.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS tilbyr et kostnadsfritt uforpliktende møte for å gi deg råd og veiledning dersom du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling og vurderer politianmeldelse. Dette gjelder også dersom du er usikker på om det du har blitt utsatt for er straffbart.

Familievold omfatter både fysisk og psykisk vold fra nærstående.

Dersom du har vært utsatt for familievold, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Barn som har vært utsatt for eller vitne til familievold regnes som fornærmet og har rett til egen bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud eller søke om voldsalarm på vegne av fornærmede.

Etter fornærmedes ønske kan bistandsadvokaten utarbeide og fremme krav om erstatning i saken.

Menneskehandel innebærer at en person utnytter en annen til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av personens organer ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller misbruk av personens sårbare situasjon. Alle kan være offer for menneskehandel, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet eller annen gruppetilhørighet.

Dersom du har vært utsatt for menneskehandel, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud, søke om voldsalarm eller hemmelig adresse på vegne av fornærmede.

Etter fornærmedes ønske kan bistandsadvokaten utarbeide og fremme krav om erstatning i saken.

Ved menneskehandel vil bistandsadvokaten kunne hjelpe fornærmede med å søke om midlertidig oppholdstillatelse i forbindelse med saken.

Barn som er voldsofre eller vitne til familievold, har i utgangspunktet rett til egen bistandsadvokat.

Barn under 16 år som skal forklare seg i en straffesak, vil som hovedregel bli avhørt i dommeravhør av en politibetjent som er skolert i avhør av barn. Dommeravhøret blir vanligvis gjennomført ved et av statens barnehus.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud eller søke om voldsalarm på vegne av fornærmede.

Etter fornærmedes ønske kan bistandsadvokaten utarbeide og fremme krav om erstatning i saken.

Etterlatte som har mistet et familiemedlem som følge av en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder både under politiets etterforskning og i en eventuell rettssak. Betegnelsen etterlatte omfatter ektefelle, samboer, barn og foreldre.

I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvaret rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Bistandsadvokat kan også bli oppnevnt for etterlatte når særlige forhold tilsier det.

Bistandsadvokaten skal vareta fornærmedes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud eller søke om voldsalarm på vegne av fornærmede.

Etter fornærmedes ønske kan bistandsadvokaten utarbeide og fremme krav om erstatning i saken.

I saker om kjønnslemlestelse, besøksforbud i eget hjem eller brudd på besøksforbud i eget hjem, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Du kan også ha rett til bistandsadvokat dersom du blir påført en betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av en straffbar handling.

I andre saker kan det oppnevnes bistandsadvokat der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre forhold tilsier at det er behov for juridisk bistand. Formålet er å fange opp tilfeller der det er behov for advokat på grunn av særegne omstendigheter i saken. Dette kan for eksempel være stalking eller grov voldsutøvelse som ikke er familievold.

Dersom du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling, tilbyr Advokatfirmaet Salomon Johansen AS et kostnadsfritt uforpliktende møte for å vurdere om du har rett til bistandsadvokat.

Den som påføres skade ved en straffbar handling vil normalt kunne fremme erstatningskrav i saken. Dette arbeidet inngår i bistandsadvokatoppdraget.

Erstatningskravet vil basere seg på hvilke økonomiske tap fornærmede har lidt eller vil lide som følge av den straffbare handlingen. Det kan være aktuelt å kreve erstatning for utgifter, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning, menerstatning, og eventuelt forsørgertapserstatning.

Oppreisning er erstatning for ikke økonomisk skade, såkalt «tort og smerte.» Oppreisningen skal gi fornærmede en kompensasjon for den krenkelsen og belastningen vedkommende har blitt utsatt for. For å bli tilkjent oppreisningserstatning er det ikke nødvendig å dokumentere et økonomisk tap.

Menerstatning er erstatning for redusert livsutfoldelse. Slik erstatning forutsetter at fornærmede har blitt utredet av en sakkyndig, og at den sakkyndige har konkludert med en varig skade og minst 15 % medisinsk invaliditet som følge av den straffbare handlingen.

Fornærmedes krav fremmes i utgangspunktet mot gjerningspersonen i en eventuell rettssak.

Dersom straffesaken skulle bli henlagt, er det likevel mulig å søke om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Årsaken til dette er at det stilles andre krav til bevis i strafferetten enn i erstatningsretten. For mer informasjon om voldsoffererstatning kan du gå inn på www.voldsoffererstatning.no.

Selv om du ikke har rett til bistandsadvokat, kan du ha rett til fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning. Vi tilbyr en uforpliktende kostnadsfri vurdering av dette spørsmålet og kan eventuelt søke om fri rettshjelp.

Det er verd å merke seg at det løper foreldelsesfrister for alle erstatningskrav. Dersom du lurer på om du har et erstatningskrav kan det være lurt å oppsøke advokatbistand for å få en vurdering av saken.

Tvangsekteskap innebærer at man ved å bruke vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger en noen til å inngå ekteskap. Det er straffbart å utsette noen for tvangsekteskap.

Dersom du har vært utsatt for tvangsekteskap, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud eller søke om voldsalarm på vegne av fornærmede.

Etter fornærmedes ønske kan bistandsadvokaten utarbeide og fremme krav om erstatning i saken.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Ring oss på 22 98 99 40 eller send en e-post til en av våre bistandsadvokater. Du kan også bruke vårt kontaktskjema nedenfor.

Advokat Hege Salomon er fagansvarlig for bistandsadvokatene i firmaet, og er også fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. 

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/Få hjelp av våre dyktige advokater

Advokatene bistår personer som har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep, menneskehandel, familievold og andre grove krenkelser. Mange har krav på fri rettshjelp, dvs. gratis advokatbistand.

Ta kontakt så hjelper vi deg med å komme videre med å å ta stilling til anmeldelse, erstatningskrav, eller for å gi bistand i straffesak, kontaktforbud mv.

Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!
Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no