Strafferett – Forsvarer i straffesak

Våre forsvarsadvokater bistår i alle straffesaker, bl.a. med følgende:

  • Råd og veiledning ved anmeldelse og avhør
  • Advokaten bistår med etterforskning og bevissikring
  • Begjæring om dokumentinnsyn
  • Advokat som bistår under varetektsfengsling og rettsmøter
  • Advokatbistand under hovedforhandling i retten
  • Advokat i sak om gjenopptagelse av straffesak
  • Fremme prosessuelle rettigheter i straffesak
  • Erstatning ved uberettiget straffeforfølgelse
  • Annen hjelp og støtte som er naturlig i forbindelse med en straffesak
Ditt fulle navn:(Påkrevd)

Når bør du kontakte advokat?

Ved avhør som ordinært vitne i straffesaker er det sjelden behov for advokatbistand, men dersom det gjelder avhør som mistenkt kan det være behov for rådgivning og avklaring av rettigheter.

Dersom det tas ut siktelse eller tiltale i saken, begjæres varetektsfengsling eller gjennomføres ransakelse el.l. anbefales det straks å kontakte advokat for å få bistand.

Forsvarerens oppgaver

En forsvarer skal ivareta siktedes interesser både under etterforskningen og i en eventuell påfølgende straffesak. Under etterforskningen vil forsvareren følge opp politiets etterforskning av saken, samt holde deg fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan forsvareren sette frem begjæring om etterforskning, og håndtere erstatningskrav som er en del av straffesaken.

Hvem kan få forsvarer?

Den som er siktet eller tiltalt i en straffesak har krav på å la seg bistå av forsvarer som dekkes av det offentlige. Det er enkelte unntak for saker som gjelder forelegg eller mindre tilståelsessaker. Barn som har fylt 15 år har krav på forsvarer ved siktelse eller tiltale.

Ta kontakt, så vil vi raskt avklare om du har krav på forsvarer.

Nyttige lenker

Sjekk om du har krav på fri rettshjelp!

Rettshjelpskalkulator: https://rettshjelpskalkulator.no

Om oss
https://salomon-johansen.no/om-oss/